به گزارش پارس نیوز، شیوا طاهری نوشت : ،،، امشب ابری تر از آسمانم

حرف ها دارم اما زبانم

چوب خشکی شده در دهانم

گوش کن تا ببارم بخوانم ،،، ،،،،

اینستاگرام بازیگران 589

شیوا طاهری