به گزارش پارس نیوز، شبنم مقدمی با انتشار این عکس نوشت: پدرم، مثل ِ فروغ بود... درست شبیه ِ فروغ... پر از حرف های تازه ای که وقت و روزگار خودش، کمتر کسی می فهمید یا باور می کرد... آن اندیشه ی نو، تفکر ِپیش رو... آن همه شاعرانگی... آن احساس ِ لطیف... یک عالم خیرخواهی برای هم نوع... درست شبیه فروغ... فروغ فرخزاد... و شاید به همین خاطر، درست در سالمرگ ِ فروغ، بیست ‌وچهارمین روز ِ بهمن ماه، چنان این جهانی را که چندان دوستش نمی داشت، ترک کرد، که من چهار سال است... چهار سال ِ آزگار است، بهت زده و منگ... جای خالی اش را نگاه می کنم... می بینم که نیست... و باور نمی کنم.
عکس را، چند روزی پیش از سفر ابدی اش برداشتم...آن روز اما، تصور یک روز نبودنش را هم نمی کردم.

AndroidOnlineNewsImage