به گزارش پارس نیوز، فاطمه گودرزی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: 
یادی از ۲۸ یا ۲۹ سال پیش سریال رعنا /چقدرزود میگذره
شباب عمر عجب با شتاب میگذرد
بدین شتاب خدایا شباب میگذرد

AndroidOnlineNewsImage (2)