به گزارش پارس نیوز، مسعود فراستی در برنامه هفت دیشب درباره برندگان سیمرغ پیش بینی هایی کرده بود که امروز در مراسم اختتامیه این پیش بینی ها به حقیقت پیوست.

پیش بینی فراستی درباره برندگان سیمرغ به حقیقت پیوست