به گزارش پارس نیوز، نوید محمد زاده در توضیح این عکس نوشت:
سرخ پوست
سرگرد نعمتِ جاهد.

AndroidOnlineNewsImage (4)