به گزارش پارس نیوز، نگین صدق گویا نوشت : گرماى دستان تو نشستن در کافه اى دنج، نوشیدن یک فنجان قهوه تلخ که با نگاه تو شیرین مى شود، تمام چیزى ست که آرزوى آن را دارم…

لحظاتتون شیرین

اینستاگرام بازیگران 586