به گزارش پارس نیوز، نگار جواهریان در اینستاگرام نوشت:
بزرگترین ویژگیِ فیلمِ طلا برایِ من ، کارگردانِ استثنایی ای به نامِ شهبازی ست. بی شک چیزی که در همه ی فیلمش میتوان دنبال کرد نحوه ی کارش با بازیگران است . کارگردان هایی داریم که براساسِ شناختِ قبلی یا از رویِ فیلم هایِ قبلی ات نقشی را به تو می سپارند اما پرویز شهبازی یک قدم از تو جلوتر است. هیچ نقشی را به بازیگر واگذار نمیکندو طراحی هاو پیشنهادات اش در رابطه بانقش، خیلی "واضح تر"و "تازه تر" است.
پی نوشت: عکس مربوط به جلسه ی پرسش و پاسخِ فیلمِ طلا.

AndroidOnlineNewsImage