به گزارش پارس نیوز، فرش قرمز فیلم ایده اصلی به کارگردانی آزیتا موگویی.

AndroidOnlineNewsImage (11)

AndroidOnlineNewsImage (12)

AndroidOnlineNewsImage (13)

AndroidOnlineNewsImage (14)

AndroidOnlineNewsImage (15)

AndroidOnlineNewsImage (16)