به گزارش پارس نیوز، پوریا شکیبایی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: 
شِکَرخانم چطور شد اسمت شِکَر شد؟
پدرم مادر‌بزرگش‌رو خیلی دوست داشت، اسم اون شکر بود اسم من‌رو هم گذاشت شکر
.
.
سعادت آشنایی من با شکر‌خانم برمی‌گردد به زمانی که من کوچک بودم. ایشان فامیل دور سبزواری ما هستند از روستایی به نام شفیع‌آباد،«پایین جِوِیْن». شکرخانم وقتی به ما سر می‌زنند انگار یک جای خالی در‌ زندگی ما پر می‌شود، پس همیشه منتظریم.
پدرم وقتی به شکر خانم نگاه می‌کرد، چند لحظه‌ای مکث می‌کرد، چیزی می‌گفت که شکر‌خانم بخندد و از خنده‌ی ایشان خنده‌اش می‌گرفت. انگار حالش خوب می‌شد
امروز بعد از چند وقت ایشان به دیدن ما آمدن، برایم اسپند دود کرد و روی سرم چرخاند
صورتش شاید برای لحظه‌ای به مادربزرگم شبیه شد
حتما‌ یک‌ روزی درک درست زیستنِ شکرخانم برای من ممکن می‌شود، تا آن‌روز می‌خواهم دلم را‌‌ با بوی این اسپند دود‌ کردن‌هایش خوش کنم
#پوریاشکیبایی

AndroidOnlineNewsImage (7)