به گزارش پارس نیوز، شیوا طاهری با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: 
برنده
هیچگاه تسلیم نمیشود

و تسلیم شونده
هیچگاه برنده نمیشود

AndroidOnlineNewsImage (4)