به گزارش پارس نیوز، شبنم قلی خانی نوشت :اکنون که راه ها و افق ها را

شب

برچیده است،

اکنون که آب ها و غزل ها

دیگر شتاب و شور ندارند،

من سایه وار

در قعر آینه می ریزم،

با هر چه بود

بیگانه،

از هرچه هست

گریزان (محمود کیانوش)

اینستاگرام بازیگران 585

شبنم قلی خانی