به گزارش پارس نیوز، کمند امیرسلیمانی با انتشار این عکس نوشت: چرا ما چشمانمان را میبندیم وقتی دعا میکنیم گریه میکنیم رویا میبینین گوش میدهیم بغل میکنیم و استشمام میکنیم چون که زیباترین چیزها در زندگی، قابل دیدن نیستند بلکه به وسیله قلب حس میشوند. امروزتان مملو از احساسات خوب

AndroidOnlineNewsImage (4)