به گزارش پارس نیوز، شبنم مقدمی نوشت : «من آموخته ام به خود گوش فرا دهم و‌صدایی بشنوم که با من می گوید : این لحظه مرا چه هدیه خواهد داد؟ نیاموخته ام گوش فرادادن به صدایی را که با من در سخن است و‌ بی وقفه می پرسد : من بدین لحظه چه هدیه خواهم داد ؟»

اینستاگرام بازیگران 584

شبنم مقدمی