به گزارش پارس نیوز، ستاره اسکندری نوشت : عمری دگر بباید بعد از وفات مارا

کاین عمر طی نمودیم اندر امیدواری …

اینستاگرام بازیگران 584

ستاره اسکندری