به گزارش پارس نیوز، مریم معصومی نوشت : زمان هیچ گاه دردی را درمان نکرده… این ما هستیم که به مرور به درد ها عادت می کنیم…!

اینستاگرام بازیگران 584

مریم معصومی