به گزارش پارس نیوز ، لیلا اوتادی نوشت : عارفی را گفتند  فلانی قادر است پرواز کند ،

گفت :اینکه مهم نیست ،مگس هم میپرد .

گفتند :فلانی را چه میگویی ؟روی آب راه میرود !

گفت :اهمیتی ندارد ،تکه ای چوب نیز همین کار را میکند .

گفتند :پس از نظر تو شاهکار چیست ؟

گفت :اینکه در میان مردم زندگی کنی ولی هیچگاه به کسی زخم زبان نزنی ،دروغ نگویی ،کلک نزنی و سو استفاده نکنی و کسی را از خود نرنجانی این شاهکار است!

اینستاگرام بازیگران 583

لیلا اوتادی