به گزارش پارس نیوز، نازنین کریمی نوشت : من اتفاق عجیبی وسط زندگی ات بودم

و تو معمولی می مانی از فردا

حرف های معمولی

عشق های معمولی

زنان معمولی

معمولااتفاق ها

هر روز نمی افتند

اینستاگرام بازیگران 583

نازنین کریمی