به گزارش پارس نیوز، مریم امیرجلالی با انتشار این عکس نوشت: مگرچگونه زندگی میکنیم‌که تاکسی میمیردمیگوئیم راحت شد!! خانه‌های بزرگ‌ اما خانواده های کوچک داریم، مدرک‌ تحصیلی‌ بالا اما درک پائینی داریم بی هیچ ملالحظه ای ایام میگذارانیم اما دلمان عمر نوح میخواهد!! کم میخندیم وزودعصبانی میشویم کم‌ مطالعه میکنیم اماهمه چیزرامیدانیم! زیاددروغ میگوئیم اماهمه ازدروغ متنفریم، زندگی ساختن رایادمیگریم امازندگی کردن رانه ساختمانهای بلندداریم اماطبعمان کوتاه است بیشتر خرج میکنیم اما کمتر داریم بیشتر میخریم اما کمتر لذت میبیریم فضای بیرون رافتح کرده ایم امافضای درون رانه بیشتر برنامه‌ میریزیم اما کمتر عمل میکنیم عجله کردن رااموخته ایم ونه صبرکردن را...... مگر بیشتر از یکبار فرصت زندگی کردن داریم؟

AndroidOnlineNewsImage