به گزارش پارس نیوز، غزل شاکری با انتشار این عکس نوشت: شهرزاد و آذر.

AndroidOnlineNewsImage