به گزارش پارس نیوز، فاطمه هاشمی نوشت :آری آغاز دوست داشتن است

گرچه پایان راه ناپیداست

من به پایان دگر نیاندیشم

که همین دوست داشتن زیباست

فروغ فرخزاد

اینستاگرام بازیگران 582

فاطمه هاشمی در آلمان