به گزارش پارس نیوز، المیرا شریفی مقدم نوشت : «چه زیباست امیدوار بودن و با امید زندگی کردن؛ امید به خود که غرور است؛ امید به دیگران، که حماقت است؛ اما امید به خدا منبع آرامش است.» 

اینستاگرام بازیگران 582