به گزارش پارس نیوز، افسانه پاکرو نوشت :حَواسم به او نیست

دیگر حَواسم را پرت نمیکند

حَواسش به من است

حالا

من حَواسش را پَرت میکنم

اینستاگرام بازیگران 581

افسانه پاکرو