برخی از افراد در فصل بهار دچار خواب آلودگی، عطسه، سرفه و ... می شوند. در واقع آنها دچار حساسیت فصلی به فصل بهار هستند.

سرفه