حرکت معنادار مسئول ایرانی جهانی شد. حرکت معنادار مسئول ایرانی مورد توجه قرار گرفت. حرکت معنادار مسئول ایرانی نشاندهنده ابهت ایران شد.


مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی صبح روز یکشنبه با رئیس جدید سازمان انرژی اتمی دیدار کرد. حرکت معنادار مسئول ایرانی نشان از این دارد که ایران تعیین کننده قواعد بازی خواهد بود.