جانور شیطان باغ وحش ترکیه با نمک است. جانور شیطان باغ وحش ترکیه توجه همه را به خود جلب کرد. جانور شیطان باغ وحش ترکیه از دوربین به روبرو نگاه میکند.


جانور شیطان و بانمک با پریدن روی دوربین در پارک حیات وحش ترکیه توجه همه را به خود جلب کرد.
 

عکس/ شیطنت در پارک حیات وحش ترکیه