ماسک و کرونا بخشی از زندگی ما شده است. همه مردم کم کم به زندگی با ماسک و کرونا عادت کردند. ماسک و کرونا به همه نقاط جهان پراکنده شده است. ماسک و کرونا حتی به ییلاقات هم رسیده است.


بهار که به نیمه می رسد ییلاق نشینان گرزه دیلمان گیلان، دامهای خود را از قشلاق لنگرود در پی علوفه‌ی معطر و تازه به سوی دعاکوه در بلندای بیش از ۲ هزاری متر از سطح دریا در ضلع جنوبی بخش دیلمان گیلان کوچ می دهند. زندگی این گالش ها به دامداری و تولید شیر و فرآوری و تبدیل آن به پنیر می‌گذرد.

جوانانشان این شیوه زندگی را ترک کرده‌اند و راهی شهرها شده اند و شمار   این دامداران اکنون به هفت خانوار تقلیل یافته است. این چند خانوار شاید از آخرین گالش های کوچ روی این منطقه باشند.