نحوه ساخت یک دستگاه برای تولید خودکار حباب آموزش داده شده است که در ویدئوی زیر آن را مشاهده می‌کنید.