این پرنده جابر نامیده می شود، و یک سار ۴ ساله اروپایی است، و دارای توانایی فوق العاده و زیبایی در تقلید از برخی کلمات و اصوات است.در اروپا خصوصا در انگلیس سارهای آفریقایی میان دوستداران پرندگان دارای محبوبیت زیادی هستند.