یک سگ در اقدامی کم نظیر یک جوجه اردک که مادرش را گم کرده به محل زندگی خودش آورده و از آن نگهداری می‌کند.