چند جوان دلسوز سگ اسیر شده در یک کانال آب را دست به دست هم به سمت بالا آورده و نجات دادند.