این هم یک مرکاوا مارک۴ ساخته شده توسط یک هنرمند چینی با ۵ هزار تکه مقوا !

مقوا