یک قصر به عنوان نماد ویروس کرونا در پایان جشنواره زمستانی در منطقه کالوگای روسیه به آتش کشیده شد.

در فیلم زیر، جزئیات بیشتری از به آتش کشیدن این قصر را مشاهده می‌کنید.