چند گربه بازیگوش توانستند با اقدامی هوشمندانه درب یک منزل مسکونی را باز کنند و وارد خانه شوند.