یک مرد بدون لباس در هلند روی کانال یخ زده‌ای مشغول اسکیت بازی بود که ناگهان زیر پایش خالی شد و او به داخل آب افتاد.

سرانجام این مرد با کمک اسکیت باز دیگری از داخل کانال بیرون کشیده شد.