گوسفندی در استرالیا پس از رها کردن گله، به مدت ۵ سال مفقود شد. این گوسفند به تازگی پیدا شد و پشم کل بدن آن را پوشانده بود.

وزن پشم جدا شده از بدن این حیوان، بیش از ۳۵ کیلوگرم است.