گروه مقاومت عراقی «اولیاء الدم»‌ ویدئویی را از لحظه هدف قرار گرفتن یک کامیون حامل تجهیزات لجستیک ارتش آمریکا در استان بصره ، منتشر کرد.