در این فیلم فوران یک کوه آتشفشان در اندونزی را مشاهده خواهید کرد.