گوتی لارسونه دروازه بان تیم برس، در دیدار مقابل نیس، حرکت عجیبی انجام داد که تیرک دروازه مانع گل به خودی شد.