معمولا در تمامی کشورهای جهان خودروهای پلیس ، قوی تر، سریعتر و با امکانات تر از سایر خودروها است و در کشور ایران هم در بازه هایی از تاریخ همچین سیاست هایی پیاده شده است و در بازه های دیگر خودروهای پلیس آنگونه که انتظار می رود، نبوده اند.

برخی از این خودروها را در فیلم زیر مشاهده می کنید.