به گزارش پارس نیوز، 
1397092117394466116122624
 
علیرضا اسدی استاد قلم زنی
کارگاه ساخت ضریح جدید حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)
کارگاه ساخت ضریح جدید حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)
کارگاه ساخت ضریح جدید حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)
کارگاه ساخت ضریح جدید حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)
کارگاه ساخت ضریح جدید حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)
 
 
کارگاه ساخت ضریح جدید حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)
کارگاه ساخت ضریح جدید حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)
کارگاه ساخت ضریح جدید حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)
کارگاه ساخت ضریح جدید حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)
علیرضا اسدی استاد قلم زنی
کارگاه ساخت ضریح جدید حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)
 
کارگاه ساخت ضریح جدید حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)
کارگاه ساخت ضریح جدید حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)
کارگاه ساخت ضریح جدید حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)