به گزارش پارس نیوز، 

 

139709111721379516048694
 
تجدید میثاق شهردار و اعضای شورای شهر تهران با آرمان‌های امام خمینی(ره) و شهدا
تجدید میثاق شهردار و اعضای شورای شهر تهران با آرمان‌های امام خمینی(ره) و شهدا
 
تجدید میثاق شهردار و اعضای شورای شهر تهران با آرمان‌های امام خمینی(ره) و شهدا
 
تجدید میثاق شهردار و اعضای شورای شهر تهران با آرمان‌های امام خمینی(ره) و شهدا
 
تجدید میثاق شهردار و اعضای شورای شهر تهران با آرمان‌های امام خمینی(ره) و شهدا
تجدید میثاق شهردار و اعضای شورای شهر تهران با آرمان‌های امام خمینی(ره) و شهدا
 
تجدید میثاق شهردار و اعضای شورای شهر تهران با آرمان‌های امام خمینی(ره) و شهدا
تجدید میثاق شهردار و اعضای شورای شهر تهران با آرمان‌های امام خمینی(ره) و شهدا
تجدید میثاق شهردار و اعضای شورای شهر تهران با آرمان‌های امام خمینی(ره) و شهدا
 
تجدید میثاق شهردار و اعضای شورای شهر تهران با آرمان‌های امام خمینی(ره) و شهدا
تجدید میثاق شهردار و اعضای شورای شهر تهران با آرمان‌های امام خمینی(ره) و شهدا
تجدید میثاق شهردار و اعضای شورای شهر تهران با آرمان‌های امام خمینی(ره) و شهدا
تجدید میثاق شهردار و اعضای شورای شهر تهران با آرمان‌های امام خمینی(ره) و شهدا
تجدید میثاق شهردار و اعضای شورای شهر تهران با آرمان‌های امام خمینی(ره) و شهدا