به گزارش پارس نیوز، 

2961112مسیرهای مورد نظر برای بهره مندی و لذت پاییزی مردم رفت و روب نخواهد شد.