به گزارش پارس نیوز، 

proxy-this-argهمین موضوع سوژه طنزپردازان در صفحه بی قانون شده است.