به گزارش پارس نیوز، 

2958848

محصول برداشتی خیار سبز از مزارع کشاورزی در هشتبندی به شهرهای بزرگ کشور نظیر تهران، مشهد، تبریز، اصفهان، ارومیه و شیراز ارسال می شود.

 برداشت خیار سبز در منطقه هشتبندی تا نیمه دی ماه ادامه دارد.