به گزارش پارس نیوز، 
89870

 

پایان افسانه این نبود، اگر بدقولی صداو سیما نبود؟! افسانه برای نجات پسرش، توسط هاتف کشته میشد و..