به گزارش پارس نیوز، 
139707281305251315696134بهره برداری ازادامه شمالی بزرگراه صیاد شیرازی