نگار جواهریان در اینستاپستش نوشت:

همه چی به تخیل شما بستگی داره

اینو کسی که تو تاریکی بود میگفت

نمایش #آهواره

عکس از @manipic ▪️