عکسی از مهران احمدی در خانه دوستش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است. مهران احمدی در خانه با دوستش است. مهران احمدی در خانه دوستش مهمان است. مهران احمدی در خانه است.