عکسی از روشنک عجمیان در یک مسابقه که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.روشنک عجمیان با تیپ ساده است.روشنک عجمیان بازیگر مشهور است.روشنک عجمیان با هدست است.