احترام نظامی یک ارتشی سوژه عکاس شد. احترام نظامی یکی از اعضای ناو ۷۵ ارتش به همسر خود را می بینید. احترام نظامی یکی از اعضای ناو ۷۵ ارتش به همسر خود زیبا بود.


یکی از اعضای ناو گروه ۷۵ نیروی دریایی ارتش پس از ۱۳۳ روز دوری به همسر خود احترام نظامی کرد.